Технически университети

Сигнали и системи

Сигнали и системиАвтори:
проф. д-р инж. Георги Ненов

Корична цена: 16.00 лв.
Страници: 312 стр.
Година: 2008

Съдържание

 

Учебникът е предназначен за студентите от техническите университети и ко­лежи. Съдържанието му съответства на учебната програма по едноименната дисцип­лина. Разгледани са математическите модели на сигналите във времето и пространст­вото чрез непрекъснати и дискретни трансформации и техният анализ. Застъпени са моделите на непрекъснати и дискретни системи, включително и на цифровите филт­ри. Отделено е място на модулациите и случайните процеси, а също така и на прена­сянето на информация.

Учебникът е с подчертана приложна насоченост, поради което може да бъде полезен на по-широка читателска аудитория.